Podręczniki do języków obcych. Co warto o nim wiedzieć?

Wszystkie podręczniki ze strony www.taniaksiazka.pl spełniają wiele różnorakich funkcji. W procesie nauczania języka obcego funkcja praktyczna jest realizowana poprzez zestaw ćwiczeń, które nie tylko sprawiają, że uczący się rozwijają umiejętności praktyczne – językowe i komunikacyjne – ale także utrwalają nabytą wiedzę i nawyki.

Jak podręczniki do języków pomagają w nauce języka obcego?

W podręcznikach z tej dziedziny obserwuje się funkcję – poprzez aktywizację materiału językowego (zadania do wykonania, instrukcje, wskazówki i modele w zakresie np. odbioru tekstów czytanych i słuchanych, opisywania obrazków, streszczania, przeformułowywania i uzupełniania tekstu nagranego lub pisanego, udziału w grach) – fundamentu w opanowaniu języka jako środka komunikacji. Dla jakości tego aspektu podręcznika ważne jest, aby ćwiczenia kształtowały umiejętności i nawyki racjonalnego posługiwania się drugim językiem zgodnie z zasadą oceny trudności (w odpowiedniej kolejności) i dostosowania do danego poziomu językowego; aktywizowały uczących się w zakresie czterech sprawności językowych:

  • słuchania,
  • mówienia,
  • czytania,
  • pisania.

Co jest ważne w przypadku podręcznika?

Ważne jest, aby były atrakcyjne dla odbiorcy w formie (np. w postaci “słownika”). Powinny też kończyć się konkretnym “produktem”, który daje satysfakcję z pracy i możliwość bycia ocenianym. Nie mniej skuteczna jest realizacja (prowadzenie) ćwiczeń zawartych w podręczniku, z wykorzystaniem środków i technik multimedialnych, różnorodnych form aktywności ucznia (nagrywanie tekstów, muzyki, klipów filmowych, wykorzystanie gier planszowych, zabaw ruchowych itp.), także jako ćwiczeń komunikacyjnych, mających na celu przygotowanie uczniów do realnej komunikacji, zapewniających zwiększenie operatywności materiału językowego” i ułatwiających jego transfer, czyli przeniesienie nabytych umiejętności i sprawności na inne, naturalne sytuacje użycia języka obcego.

Jak powinno się oceniać podręczniki językowe?

Warto rzetelnie podejść do tego, jak wybierać podręczniki do języków obcych. Oceniając jakość realizacji funkcji transformacyjnej i formatywnej, należy zwrócić uwagę na sposób budowania zadań, poleceń, problemów (najlepiej poprzez podanie wzoru), ich związek z naturalną komunikacją (w tym rodzaj pomocy dydaktycznych), skuteczność wykorzystywanej wiedzy (która służy określonym celom), której efektem jest produkt, a także realizację zasady stopniowania trudności, czyli ostatniej roli podręcznika.

 

Podręcznik jako motywacja do nauki języków obcych

W przypadku podręczników ważna jest funkcja samokształcenia, dzięki której uczeń nabywa nie tylko umiejętność, ale i nawyk samodzielnej pracy w zakresie ciągłego i systematycznego pogłębiania zdobytej wiedzy, poszerza krąg własnych zainteresowań, nabywa pozytywną motywację do nauki, kształtuje i umacnia sprawności i umiejętności językowe. Te wszystkie funkcje realizują podręczniki stóp.

Jak podręczniki motywują do nauki?

Funkcja ta związana jest z treściami i zadaniami zawartymi w podręczniku ucznia, w których uczeń znajduje motywację do dalszych samodzielnych poszukiwań w zakresie opisywanego problemu językowego lub poszerza własne zainteresowania. Wypełnia także luki, odwołując się do źródeł informacji w podręczniku, do instrukcji zalecających kolejność czynności w procesie samokształcenia i utrwalania określonej części materiału, a także do tekstów i ćwiczeń lub wiedzy i nawyków.

Jak podręczniki językowe oceniają naszą wiedzę?

Ocena tej funkcji podręcznika związana jest z przeglądem komponentów orientacyjno-organizacyjnych, ich przejrzystością i czytelnością , obecnością jasnych treści, ewentualnym indeksem pojęć, słowniczkiem pojęć, odsyłaczami, prostymi lub łatwo zrozumiałymi wskazówkami czy instrukcjami, czytelnością ćwiczeń, łatwością dotarcia do właściwych obrazów oraz komponentem informacyjnym (niewerbalnym, redakcyjnym). Ocenie podlega czytelny druk lub dobrze skonstruowany materiał ilustracyjny (dobrze dobrany, ułatwiający orientację).

Podsumowanie znaczenia podręcznika


Dobry podręcznik powinien spełniać dwie kolejne funkcje: monitorowania i oceny oraz motywowania. Pierwszą funkcją jest umożliwienie uczniom samokontroli i samooceny poziomu opanowania materiału zawartego w podręczniku. Odbywa się to głównie poprzez zestawy ćwiczeń kluczowych związanych z materiałem (z odsyłaczami do odpowiednich stron), przejrzyste podsumowania czy lekcje powtórzeniowe, ale także poprzez testy i materiały programowe dołączone do podręcznika (nagrane ćwiczenia sprawnościowe i programy komputerowe). Ponadto, podręczniki informują uczniów o popełnianych przez nich błędach i postępach w nauce, pomagają im lub w razie potrzeby odsyłają do bardziej prostych podprogramów, przygotowują analizę statystyczną odpowiedzi uczniów po ćwiczeniach i wystawiają ocenę. Obecność lub informacja o nich w podręczniku (czy też w kluczu dołączonym do podręcznika) świadczy o jakości kontrolnego aspektu książki.

 

Jak podręczniki pomagają w nauce języków obcych?

Motywacyjna funkcja podręcznika polega na wytworzeniu pozytywnego nastawienia do nauki danego przedmiotu, a w przypadku nauki języka drugiego – na zachęceniu ucznia do jego opanowania i zmotywowaniu go do posługiwania się nim.

Jak powinien funkcjonować taki podręcznik?

Materiał zgromadzony w podręczniku i proponowane ćwiczenia powinny rozbudzać zainteresowania uczących się, zachęcać ich do obserwowania różnych zjawisk językowych i kulturowych, zdobywania wiedzy i umiejętności oraz rozwiązywania problemów. Nowoczesne podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) do nauki języka obcego ułatwiają taką motywację poprzez zamieszczenie w nim tekstów zgodnych z zainteresowaniami uczniów oraz w systemie ćwiczeń zróżnicowanych, w zależności od rodzaju zadania, gier i zabaw dydaktycznych; także – ciekawych. Strukturę podręcznika ułatwiają elementy: ramowe i organizacyjne (np. ikony), zapewniające przejrzystość, szybkie prowadzenie bez błędów, ponadto walory edytorskie zwiększają motywację (odpowiedni element ilustracyjny, estetyka, kolorystyka, jakość papieru).

Jakie są funkcje podręcznika do języka?

Należy wymienić dwa: integracja i edukacyjna. Pierwsza z nich jest istotna dla odbiorcy podręcznika do nauki języka drugiego, polega na uporządkowanym i funkcjonalnym wprowadzeniu do podręcznika koordynacyjnej roli wykorzystania wszystkich elementów tkanki glodydaktycznej, eliminując przypadkowe lub chaotyczne wykorzystanie w procesie dydaktycznym. Jest to bogaty zestaw środków wspomagających proces nauczania języków obcych, głównie audiowizualnych, ale także pomocy wizualnych – ważnych dla prezentacji rzeczywistości kulturowej. W tym przypadku dobry poradnik dla nauczyciela wskazuje również cel stosowania poszczególnych narzędzi oraz metody i formy pracy z uczniami.

Na czym polega funkcja wychowawcza podręcznika?

Funkcja wychowawcza podręcznika jest funkcją ogólną realizowaną we wszystkich podręcznikach, ponieważ polega na rozwijaniu i kształtowaniu społecznie pożądanych postaw uczących się. W procesie nauczania języka i kultury współczesnej pożądane postawy związane są z rozwijaniem kompetencji interkulturowej w uczeniu się, która rozumiana jest jako umiejętność porozumiewania się w różnych kulturach oraz nawiązywania i utrzymywania kontaktów z ich przedstawicielami. Jego spełnienie będzie połączone z:

  • motywacją,
  • wiedzą,
  • umiejętnościami podczas nauki.

Funkcje dydaktyczne podręcznika przejawiają się jako zdolność do realizacji określonych zadań w procesie nauczania i uczenia się.

 

w górę