Jak podręczniki pomagają w nauce języków obcych?

thumbnail

Motywacyjna funkcja podręcznika polega na wytworzeniu pozytywnego nastawienia do nauki danego przedmiotu, a w przypadku nauki języka drugiego – na zachęceniu ucznia do jego opanowania i zmotywowaniu go do posługiwania się nim.

Jak powinien funkcjonować taki podręcznik?

Materiał zgromadzony w podręczniku i proponowane ćwiczenia powinny rozbudzać zainteresowania uczących się, zachęcać ich do obserwowania różnych zjawisk językowych i kulturowych, zdobywania wiedzy i umiejętności oraz rozwiązywania problemów. Nowoczesne podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) do nauki języka obcego ułatwiają taką motywację poprzez zamieszczenie w nim tekstów zgodnych z zainteresowaniami uczniów oraz w systemie ćwiczeń zróżnicowanych, w zależności od rodzaju zadania, gier i zabaw dydaktycznych; także – ciekawych. Strukturę podręcznika ułatwiają elementy: ramowe i organizacyjne (np. ikony), zapewniające przejrzystość, szybkie prowadzenie bez błędów, ponadto walory edytorskie zwiększają motywację (odpowiedni element ilustracyjny, estetyka, kolorystyka, jakość papieru).

Jakie są funkcje podręcznika do języka?

Należy wymienić dwa: integracja i edukacyjna. Pierwsza z nich jest istotna dla odbiorcy podręcznika do nauki języka drugiego, polega na uporządkowanym i funkcjonalnym wprowadzeniu do podręcznika koordynacyjnej roli wykorzystania wszystkich elementów tkanki glodydaktycznej, eliminując przypadkowe lub chaotyczne wykorzystanie w procesie dydaktycznym. Jest to bogaty zestaw środków wspomagających proces nauczania języków obcych, głównie audiowizualnych, ale także pomocy wizualnych – ważnych dla prezentacji rzeczywistości kulturowej. W tym przypadku dobry poradnik dla nauczyciela wskazuje również cel stosowania poszczególnych narzędzi oraz metody i formy pracy z uczniami.

Na czym polega funkcja wychowawcza podręcznika?

Funkcja wychowawcza podręcznika jest funkcją ogólną realizowaną we wszystkich podręcznikach, ponieważ polega na rozwijaniu i kształtowaniu społecznie pożądanych postaw uczących się. W procesie nauczania języka i kultury współczesnej pożądane postawy związane są z rozwijaniem kompetencji interkulturowej w uczeniu się, która rozumiana jest jako umiejętność porozumiewania się w różnych kulturach oraz nawiązywania i utrzymywania kontaktów z ich przedstawicielami. Jego spełnienie będzie połączone z:

  • motywacją,
  • wiedzą,
  • umiejętnościami podczas nauki.

Funkcje dydaktyczne podręcznika przejawiają się jako zdolność do realizacji określonych zadań w procesie nauczania i uczenia się.

 

Back To Top