Podręcznik jako motywacja do nauki języków obcych

thumbnail

W przypadku podręczników ważna jest funkcja samokształcenia, dzięki której uczeń nabywa nie tylko umiejętność, ale i nawyk samodzielnej pracy w zakresie ciągłego i systematycznego pogłębiania zdobytej wiedzy, poszerza krąg własnych zainteresowań, nabywa pozytywną motywację do nauki, kształtuje i umacnia sprawności i umiejętności językowe. Te wszystkie funkcje realizują podręczniki stóp.

Jak podręczniki motywują do nauki?

Funkcja ta związana jest z treściami i zadaniami zawartymi w podręczniku ucznia, w których uczeń znajduje motywację do dalszych samodzielnych poszukiwań w zakresie opisywanego problemu językowego lub poszerza własne zainteresowania. Wypełnia także luki, odwołując się do źródeł informacji w podręczniku, do instrukcji zalecających kolejność czynności w procesie samokształcenia i utrwalania określonej części materiału, a także do tekstów i ćwiczeń lub wiedzy i nawyków.

Jak podręczniki językowe oceniają naszą wiedzę?

Ocena tej funkcji podręcznika związana jest z przeglądem komponentów orientacyjno-organizacyjnych, ich przejrzystością i czytelnością , obecnością jasnych treści, ewentualnym indeksem pojęć, słowniczkiem pojęć, odsyłaczami, prostymi lub łatwo zrozumiałymi wskazówkami czy instrukcjami, czytelnością ćwiczeń, łatwością dotarcia do właściwych obrazów oraz komponentem informacyjnym (niewerbalnym, redakcyjnym). Ocenie podlega czytelny druk lub dobrze skonstruowany materiał ilustracyjny (dobrze dobrany, ułatwiający orientację).

Podsumowanie znaczenia podręcznika


Dobry podręcznik powinien spełniać dwie kolejne funkcje: monitorowania i oceny oraz motywowania. Pierwszą funkcją jest umożliwienie uczniom samokontroli i samooceny poziomu opanowania materiału zawartego w podręczniku. Odbywa się to głównie poprzez zestawy ćwiczeń kluczowych związanych z materiałem (z odsyłaczami do odpowiednich stron), przejrzyste podsumowania czy lekcje powtórzeniowe, ale także poprzez testy i materiały programowe dołączone do podręcznika (nagrane ćwiczenia sprawnościowe i programy komputerowe). Ponadto, podręczniki informują uczniów o popełnianych przez nich błędach i postępach w nauce, pomagają im lub w razie potrzeby odsyłają do bardziej prostych podprogramów, przygotowują analizę statystyczną odpowiedzi uczniów po ćwiczeniach i wystawiają ocenę. Obecność lub informacja o nich w podręczniku (czy też w kluczu dołączonym do podręcznika) świadczy o jakości kontrolnego aspektu książki.

 

Back To Top